Den Grønne Karavane

Miljødetektiven

Detektiv 4 – Vand og vandforbrug

Placering:

Denne post placeres på et elevtoilet.

Indhold:

På denne post undersøger eleverne forhold, der har betydning for skolens vandforbrug. Eleverne skal beskrive vandets kredsløb. Eleverne skal undersøge, om skolen har vandbesparende vandhaner og om toiletterne løber. Derudover sættes der fokus på elevernes egen adfærd og elevernes opmærksomhed på evt. vandspild skærpes. Endelig skal eleverne finde ud af, om skolen har løsninger til at opsamle og nedsive regnvand.

Formål:

Formålet er at gøre eleverne bevidste om at tekniske løsninger og rigtig adfærd kan reducere vandforbruget på skolen. Eleverne bliver bevidste om, at det at spare på vandet, er et vigtigt led i at bevare grundvandet og beskytte naturen. Endelig bliver eleverne bevidste om at regnvand er en værdifuld ressource samt om, hvorvidt der findes løsninger til lokal brug af regnvand på skolens grund.

Aktivitet:

Posten er ved et elevtoilet. Her skal eleverne undersøge:

  • Hvor kommer vandet fra? Hvor meget vand der løber ud af hanen ved håndvask
  • Svare på spørgsmål om adfærd i forhold til vandforbrug
  • Om der opsamles regnvand på skolen

Spørgsmål 1: Hvor kommer vandet i hanen fra?

Svar 1: Grundvandet
På den opsatte planche om vandets kredsløb kan eleverne se, at der er vand i undergrunden, vandløb, søer, havet og regnvand.
Det rigtige svar er undergrunden (grundvand). Når eleverne sammen har fundet ud af svaret, skriver de det i deres svarskema.

Spørgsmål 2: Er vandhanerne på skolen altid helt lukkede (uden at dryppe)?

Svar 2:
Ja: +1 point
Nej -1 point

Spørgsmål 3: Husker du at lukke vandhanen helt, når du har vasket hænder eller er den automatisk?

Svar 3:
Ja: +1 point
Nej -1 point

Spørgsmål 4: Kontakter du en lærer eller pedel, hvis vandhanen ikke lukker helt?

Svar 4:
Ja: +1 point
Nej: -1 point
En vandhane, der drypper, betyder at rent grundvand løber ud i spildevandssystemet (kloakken). Det kan blive til rigtig mange liter pr. døgn. Det er pedellen, der kan få stoppet dryppende vandhaner. Jo før du fortæller pedellen (evt. en lærer) om dryppende vandhaner, som ikke kan lukkes, jo før kan han få dem repareret, så vandspildet stoppes.

Aktivitet

Eleverne skal måle hvor meget vand, der strømmer ud af vandhanen pr. minut. Grunden er, at vandhaner kan være forsynet med spareforanstaltninger som luftblandere. Det betyder, at de blander luft i vandet hvilket gør, at der løber mindre vand igennem hanen pr. minut.

Fremgangsmåde:

Eleverne måler vandgennemstrømningen ved hjælp af et målebæger. De åbner helt for vandhanen og bægeret sættes under i 6 sekunder. Vandstanden aflæses og mængden ganges med 10 for at få antal liter pr. minut.

Resultat

Under 4 liter +1 point
mellem 4 og 6 liter 0 point
over 6 liter – 1 point

Spørgsmål 5: Løber toilettet?

Fremgangsmåde:

Træk ikke ud – toilettet skal helst være tørt! Tag et stykke toiletpapir og sæt det på kummens inderside under cisternen. Hvis papiret bliver vådt, så løber toilettet.

Svar 5:
Ja +2 point
nej -2 point

Spørgsmål 6: Kontakter du en lærer eller pedel, hvis du ser et toilet der løber?

Svar 6:
Ja: +2 point
Nej: – 2 point

Svar

Et løbende toilet kan betyde et vandspild på flere hundrede liter pr døgn. Det er derfor vigtigt straks at tage fat i en pedel (eller evt. din lærer), når du opdager et løbende toilet på skolen. Det er pedellen, der kan få stoppet løbende toiletter. Jo før du fortæller en pedel eller evt. en lærer, at et toilet løber (er utæt), jo før kan toilettet blive repareret og vandspildet stoppet.

Spørgsmål 7: Bliver der opsamlet regnvand på skolen til senere nedsivning?

Svar 7:
Ja: +2 point
Nej: -2 point
Når regnvand ledes uden om kloaknettet til nedsivning øges grundvandsdannelsen. I flere kommuner gives vejledning og økonomisk støtte til at ”afkoble regnvand fra kloaknettet”. Regnvand kan anvendes til bilvask, vanding af blomster og tøjvask.

Materialer

Planche med postangivelse
Planche over vandets kredsløb
Målebæger og stopur
Oplysninger om regnvandsopsamling på skolen